Durant la sessió presentarem els resultats de l’iBATHWATER projecte.

iBATHWATER és un projecte demostratiu real d’un nou sistema de gestió integrat de la xarxa urbana de clavegueram. La seva aplicació redueix l’impacte en l’entorn natural dels vessaments d’aigua de pluja urbans no tractats, millorant així la gestió de l’aigua del bany durant i després dels episodis de fortes precipitacions. Les dues ciutats on es realitzen proves pilot són Barcelona (aigües costaneres) i Berlín (River Waters).