Inici / Inici » Instruments » Equip de mesura

Equip de mesura

L’aquaBio és un dispositiu de mesura que proporciona una alerta sobre el risc sanitari a través de la mesura simultània de E. coli i coliforms totals, de forma continua i automàtica i amb baixos requeriments de manteniment.

La presència d’Escherichia coli (E. coli) i enterococs com a indicadors de contaminació fecal alerta sobre un possible risc per a la salut humana. Aquest aspecte es reflecteix en la Directiva 2006/7/EC, relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany.

L’aquaBio fa el seguiment de la contaminació microbiològica quan hi ha descàrregues d’aigua residual d’origen pluvial, cosa que contribueix a millorar la qualitat del medi natural. Aquesta garantia ve donada per la rapidesa de la detecció en comparació amb la situació actual, així com pel fet que el control es realitza de manera contínua.

L’equip detecta la concentració dels diferents microorganismes mitjançant un sistema òptic de mesura. Inclou un circuit hidràulic amb els diferents elements per realitzar l’anàlisi (bombes, tubs de vàlvules i sistema de mesura), i una part elèctrica-electrònica amb els transductors i adaptadors que recopilen i interpreten els senyals dels sensors. La unitat incorpora mitjans per a la desinfecció automàtica del sistema de mesurament per garantir la independència entre les mostres.

L’equip capta la mostra, gestionar tot el sistema i processar i enviar les dades de manera automàtica segons la programació configurada. Això fa que només calgui un manteniment periòdic menor i programat.

Durant el projecte està previst adaptar l’equip al mesurament d’enterococs en base al mateix principi, així com  a les característiques de l’aigua de mar.

El mètode analític emprat per l’aquaBio es basa en la degradació específica del substrat i detecció colorimètrica i fluorimètrica quantificant la concentració de coliformes totals, E. coli i enterococs

El principi de mesurament es basa en la utilització de substrats específics -tant per E. coli com per coliformes totals i enterococs-, els quals porten associada una molècula que genera en el medi o bé color (coliformes totals), o bé fluorescència (E. coli i enterococs).

Mentre la molècula esta lligada al substrat es troba inactiva (incolora), però quan el substrat es degrada per la replicació dels microorganismes s’allibera produint color i/o fluorescència, que és detectada pel sistema òptic. Es registra, aleshores, el moment en què es produeix aquesta detecció i es correlaciona amb la concentració de microorganismes, expressant el resultat en MPN (most probable number). La sensibilitat del sistema permet detectar la presència d’un bacteri i quantificar 108 MPN en 3 hores.

Per determinar els coliformes totals, es mesura l’absorció a 405 nm amb llum blava. El reactiu utilitzat conté o-nitrofenil-beta-D-galactopiranósido (ONPG) que els coliformes metabolitzen per produir un cromogen groc gràcies a l’enzim β-galactosidasa.

Per determinar E. coli, mesura la fluorescència emesa a 450 nm desprès d’haver excitat la molècula a 365 nm. El reactiu utilitzat conté 4-metil-umbeliferil-β-d-glucuronido (MUG) que E. coli metabolitza per produir un cromògen fluorescent gràcies a l’enzim β-glucuronidasa.